Η γέφυρα του Σπερχειού

2014-10-27 11:26

" Η γέφυρα του Σπερχειού κατά την επαρχιακήν οδόν Βαρυμπόπης-Σπερχειάδος-Αγά". Η στιγμή που ανατινάχθηκε και απομακρύνθηκε...

 

Αυτός ήταν ο τίτλος του έργου στη Μελέτη, η οποία εκπονήθηκε το 1906 και στην οποία συμμετείχαν και Γάλλοι εμπειρογνώμονες. Ο Βολιώτης μηχανικός Γεώργιος Δημητρόπουλος, συνέταξε σχετική έκθεση επι αυτής της μελέτης και την οποία δημοσίευσε το 1907 στο περιοδικό "Αρχιμήδης". Αφού παρέθεσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, επισήμανε τελειώνοντας ότι δεν υπάρχει η ανάλογη εμπειρία τόσο στη συλλογή των απαιτούμενων γαιομορφολογικών στοιχείων για τη σύνταξη της μελέτης, όσο και για την κατασκευή της γέφυρας. Οριστικά η γέφυρα ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1932 και αποπερατώθηκε μετά από 3 χρόνια περίπου. Η γέφυρα της Βίστριζας ξεκίνησε να κατασκευάζεται ήδη από το 1906.

 

   «Ο Δήμος (Σπερχειάδος) είναι περιζωμένος πανταχόθεν υπό ποταμών, αφ΄ ενός μεν υπό του Σπερχειού, αφ΄ ετέρου δε υπό της Βιστρίζης. Και επί μεν της Βιστρίζης έχει αρχίσει  η κατασκευή της γεφύρας προ δύο και πέον ετών, αλλά ως φαίνεται ούτε εις την Δευτέραν Παρουσίαν δεν θα τελειώσει, επί δε του Σπερχειού ποταμού δεν υπάρχει ουδεμία τοιαύτη, ούτε είναι νδυνατόν να γίνει εφόσον οι αντιπρόσωποι της Φθιώτιδας περιορίζονται μόνο εις τα λόγια κι όχι εις έργα... Καθώς μας πληροφόρησαν προ τινος χρόνου εγένετο πάνδημον ενταύθα συλλαλητήριον και συνετάχθη ψήφισμα προς την Βουλήν των Ελλήνων και τοις Βουλευταίς Φθιώτιδος, όπως μεριμνήσωσι δια την κατασκευήν μιας τουλάχιστον γεφύρας επί του Σπερχειού ποταμού, αλλά μέχρι σήμερον ουδέν εγένετο». (Εφημ:ΣΚΡΙΠ, 28-5-1908)

 

«Πολλάκις υπεδείχθη τοις πολιτικοίς Φθιώτιδος η ανάγκη κατασκευής μιας αμαξιτής οδού εκ Βαρυμπόπης εις Σπερχειάδα και ετονίσθη η σπουδαιότης αυτής. Πολλάκις υπεδείχθη αυτοίς η κατασκευή γεφύρας εν τω Σπερχειώ ποταμώ, δι΄ ης θέλουν συνδεθεί πέντε όμοροι δήμοι και όστις ποταμόςκαθίσταται αδιάβατος ολόκληρον τον χειμώνα...Πολλάκις ο λαός της Σπερχειάδος και των πέριξ δήμων συνήλθον εις πάνδημα συλλαλητήρια επιζητών τα έργα ταύτα και πολλάκις οι κ.κ. πολιτευταί μας και εις πολλάς παραμονάς εκλογών μας υπεσχέθησαν την κατασκευήν γεφύρας τε και οδού». (Εφημ: ΣΚΡΙΠ, 21-9-1908)

 

Αυτά έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής. Για την ιστορία, αμαξιτός δρόμος μεταξύ Σπερχειάδας-Μακρακώμης άρχισε να κατασκευάζεται το 1910, μέχρι τότε ήταν καρόδρομος. Η γέφυρα της Βίστριζας αποπερατώθηκε το 1911.

Αναζήτηση στο site